Oferta Zarz膮dzania Wsp贸lnot膮 Mieszkaniow膮


- Ulotka - oferta
- Przeczytaj Umow臋 o zarz膮dzaniu nieruchomo艣ci膮 wsp贸lna
- Przeczytaj Regulamin porz膮dku domowego
- Przeczytaj Regulamin Wsp贸lnoty
Umowa o zarz膮dzanie nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮
zawarta dnia ....................... w Zabrzu

pomi臋dzy

Wsp贸lnot膮 Mieszkaniow膮 Nieruchomo艣ci polo偶on膮

w Zabrzu przy ul. ............................

reprezentowan膮 przez Zarz膮d w sk艂adzie:

...................................................................................................................

zwan膮 dalej "Wsp贸lnot膮"

a

Przedsi臋biorstwem Gospodarki Mieszkaniowej "Mikulczyce" Sp. z o. o. z siedzib膮

w Zabrzu przy ul. Tarnopolskiej 57

(KRS 0000110224), (NIP 648-20-42-714)

reprezentowanym przez:

.................................................................................

zwanym dalej "Zarz膮dc膮",

o nast臋puj膮cej tre艣ci:

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

1. Wsp贸lnota o艣wiadcza, i偶 na podstawie uchwa艂y w艂a艣cicieli nr ................................... z dnia................................... w sprawie ustalenia sposobu zarz膮du nad nieruchomo艣ci膮 oraz wyboru Zarz膮du Wsp贸lnoty przy ul. ........................................ w Zabrzu o 艂膮cznej powierzchni uzytkowej ................. m2 funkcje t膮 pe艂ni膰 b臋dzie - Przedsi臋biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej "Mikulczyce" Sp贸艂ka z o. o. w Zabrzu.

2. Zarz膮dca o艣wiadcza, iz posiada odpowiednie uprawnienia i do艣wiadczenie w zakresie zarz膮dzania nieruchomo艣ciami oraz przyjmuje zarz膮dzanie nieruchomo艣ci膮 okre艣lon膮 w pkt. l.

3. Zarz膮dca o艣wiadcza, 偶e posiada licencje zawodow膮 zarz膮dcy nieruchomo艣ci i ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody, kt贸re mog膮 wynikn膮膰 w zwi膮zku z wykonywaniem czynno艣ci zarz膮dzania.

搂 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. Zarz膮dzanie nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 Wsp贸lnoty, prowadzenie wszelkich spraw Wsp贸lnoty wynikaj膮cych z czynno艣ci zwyk艂ego zarz膮du oraz udzielonych przez Wsp贸lnote upowa偶nien, reprezentowanie Wsp贸lnoty na zewn膮trz oraz w stosunkach miedzy Wsp贸lnot膮 a w艂a艣cicielami.

2. Zarz膮dcawykonuje czynno艣ci bed膮ce przedmiotem umowy z nalezyt膮 staranno艣ci膮, czuwa nad prawidlow膮 realizacj膮 zawartych z osobami trzecimi um贸w, a takze chroni interes Wsp贸lnoty w toku powierzonych zadan i czynno艣ci.

3. Realizacja obowi膮zk贸w okre艣lonych w pkt. 1 nast臋puje poprzez wykonywanie czynno艣ci administracyjnych, koordynacje czynno艣ci eksploatacyjnych oraz technicznego utrzymania budynku.

II. PRAWA I OBOWI膭ZKI STRON UMOWY

搂 3

Do obowi膮zk贸w Zarz膮dcy w zakresie czynno艣ci administracyjnych nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

1. Zawieranie, zmiana i rozwi膮zywanie w imieniu Wsp贸lnoty um贸w zwi膮zanych z zarz膮dem nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 oraz wykonywanie nast臋puj膮cych czynno艣ci:

a) na dostaw臋 do nieruchomo艣ci wsp贸lnej energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu,
wody, odprowadzanie 艣ciek贸w, wyw贸z nieczysto艣ci, 艣wiadczenie us艂ug

kominiarskich oraz innych specjalistycznych uslug zwi膮zanych z funkcjonowaniem

urz膮dze艅 technicznych nieruchomo艣ci wsp贸lnej,

b) na udost臋pnianie cz臋艣ci nieruchomo艣ci wsp贸lnej w zamian za uzyskanie na rzecz
Wsp贸lnoty po偶ytk贸w, po uzyskaniu zgody Wsp贸lnoty w formie uchwa艂y,

c) utrzymanie czysto艣ci,

d) wykonywanie w nieruchomo艣ci wsp贸lnej rob贸t konserwatorskich i remontowych,

e) usuwanie awarii i skutk贸w awarii, utrzymanie pogotowia awaryjnego.

2. Przyjmowanie oraz rejestrowanie zg艂oszen, interwencji i wniosk贸w w艂a艣cicieli lokali
dotycz膮cych nieruchomo艣ci wsp贸lnej, udzielanie im niezw艂ocznie odpowiedzi o sposobie za艂atwienia sprawy.

3. Informowanie w艂a艣cicieli o istotnych sprawach dotycz膮cych nieruchomo艣ci wsp贸lnej w formie pisemnej, oraz na tablicy og艂osze艅 w budynku.

4. Zawieranie um贸w ubezpieczeniowych dotycz膮cych co najmniej odpowiedzialno艣ci cywilnej.

5. Powiadamianie w艂a艣cicieli o zmianie wysoko艣ci op艂at zwi膮zanych z dostawami medi贸w oraz us艂ug dla nieruchomo艣ci.

6. Dochodzenie w drodze postepowania windykacyjnego i s膮dowego naleznych od wla艣cicieli koszt贸w zarz膮du nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮, oplat z tytulu dostaw medi贸w, a takze przypadaj膮cych z nieruchomo艣ci wsp贸lnej pozytk贸w i innych przychod贸w.

  1. Naliczanie i pobieranie op艂at nale偶nych od w艂a艣cicieli oraz kontrolowanie termin贸w wp艂at, a w przypadku op贸藕nien w zap艂acie naliczanie odsetek zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. Odsetki naliczane b臋d膮 wg zasad okre艣lonych w uchwale Wsp贸lnoty.
  2. Przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokument贸w Wsp贸lnoty i dokumentacji dotycz膮cej nieruchomo艣ci wsp贸lnej.
  3. Prowadzenie i aktualizacja spisu w艂a艣cicieli lokali i przypadaj膮cych im udzia艂贸w w nieruchomo艣ci wsp贸lnej oraz 偶膮danie od w艂a艣cicieli lokali okazania dokument贸w potwierdzaj膮cych prawo w艂asno艣ci lokali.

10. Prowadzenie rachunkowo艣ci Wsp贸lnoty zgodnie z przepisami prawa.

11. Przedk艂adanie materia艂贸w i informacji niezb臋dnych do sporz膮dzania sprawozda艅 i informacji dotycz膮cych Wsp贸lnoty.

12. Prowadzenie spraw zwi膮zanych z adaptacj膮 pomieszcze艅 wsp贸lnych.

13. Reprezentowanie Wsp贸lnoty na zewn膮trz.

搂 4

Do obowi膮zk贸w Zarz膮dcy w zakresie koordynacji czynno艣ci eksploatacyjnych nale偶y

w szczeg贸lno艣ci:

1. Utrzymanie w nale偶ytym stanie porz膮dku i czysto艣ci pomieszczen i urz膮dze艅 budynku s艂u偶膮cych do wsp贸lnego u偶ytku w艂a艣cicieli lokali oraz jego otoczenia.

2. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania 艣ciek贸w, wywozu nieczysto艣ci raz dokonywanie rozliczen z tytu艂u dostaw medi贸w i us艂ug.

3. Utrzymywanie pogotowia awaryjnego.

4. Bie偶膮ca naprawa i konserwacja nieruchomo艣ci wsp贸lnej, a w szczeg贸lno艣ci:

a) dokonywanie napraw nieruchomo艣ci wsp贸lnej umo偶liwiaj膮cych w艂a艣cicielom

korzystanie z o艣wietlenia i ogrzewania lokalu, cieplej i zimnej wody, gazu,

dLwig贸w osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej, instalacji odgromowej,

instalacji domofonowej, przewod贸w spalinowych i wentylacyjnych i innych

urz膮dzen,

b) usuwanie awarii oraz skutk贸w awarii na nieruchomo艣ci wsp贸lnej.

5. O dokonaniu czynno艣ci okre艣lonych w pkt 4b nale偶y niezw艂ocznie poinformowa膰 Zarz膮d oraz w艂a艣ciciela.

6. Obs艂uga lokalnej kot艂owni.

搂 5

Do obowi膮zk贸w Zarz膮dcy w zakresie czynno艣ci technicznego utrzymania budynku nale偶y

w szczeg贸lno艣ci:

1. Dokonywanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa nast臋puj膮cych przegl膮d贸w budynku:

. og贸lnobudowlanego,

. instalacji gazowej,

. instalacji elektrycznej,

. przewod贸w kominowych,

. innych w razie zaistnienia potrzeby.

2. Prowadzenie dokument贸w okre艣lonych przepisami prawa budowlanego i przepisami
dozoru technicznego dla obiekt贸w i urz膮dze艅 technicznych, a w szczeg贸lno艣ci:

a) prowadzenie ksi膮偶ki obiektu budowlanego,

b) sporz膮dzanie protoko艂u bada艅 i odbioru urz膮dze艅 technicznych dopuszczonych

do ruchu, prowadzenie ksi膮zki obs艂ugi d藕wig贸w, urz膮dzen hydroforowych,

zbiornik贸w ci艣nieniowych i wezl贸w cieplowniczych,

d) prowadzenie ksi膮zki biez膮cej ewidencji zgloszen konserwacyjnych i remontowych

oraz ich realizacji.

3. Przygotowanie, wykonanie i finansowanie ze 艣rodk贸w zgromadzonych na koncie remontowym koszt贸w remont贸w planowanych.

4. Zarz膮dca wydaje 艣rodki zgromadzone w ramach zaliczki na koszty remont贸w na podstawie uchwa艂y w艂a艣cicieli lokali.

5. Przygotowanie, wykonanie i finansowanie ze 艣rodk贸w zgromadzonych na rachunku biez膮cym Wsp贸lnoty koszt贸w napraw bie偶膮cych oraz usuwania awarii i jej skutk贸w.

搂 6

Do kompetencji Zebrania Wla艣cicieli nalezy w szczeg贸lno艣ci:

1. Uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarz膮dunieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮.

2. Ocena pracy Zarz膮du.

3. Przyjecie sprawozdania Zarz膮dui podjecie uchwaly w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

4. W razie nie udzielenia Zarz膮dowi absolutorium wla艣ciciele lokali zobowi膮zani s膮 do zmiany Zarz膮du lub uregulowania kwestii zarz膮du nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 w inny spos贸b w ci膮gu 6 miesiecy od dnia odbycia zebrania, na kt贸rym absolutorium nie zostalo udzielone, dokonuj膮c zmiany lub rozwi膮zania powyzszej umowy.

5. Zarz膮d, po odmowie udzielenia absolutorium sprawuje swoje funkcje do czasu
uregulowania przez wla艣cicieli lokali kwestii zarz膮du nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 w inny spos贸b, nie dluzej jednak niz 6 miesiecy. Po uplywie tego terminu, je艣li wla艣ciciele lokali nie podejm膮 dzialan, o kt贸rych mowa w pkt. 4, umowe niniejsz膮 uwaza sie za rozwi膮zan膮, a zarz膮d nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 za sprawowany bezpo艣rednio przez og贸l wla艣cicieli.

6. Zwiekszenie obci膮zen wla艣cicieli lokali uzytkowych z tytulu utrzymania nieruchomo艣ci, wsp贸lnej, jezeli uzasadnia to spos贸b korzystania z tych lokali, co zostanie udokumentowane zgodnie z przepisami prawa.

搂7

1. Kazdy wla艣ciciel ma prawo i obowi膮zek wsp贸ldzialania w zarz膮dzie nieruchomo艣ci膮
wsp贸ln膮, nie uchybia to jednak postanowieniom dotycz膮cym obowi膮zk贸w Wsp贸lnoty i Zarz膮dcy.

2. Kazdy z wla艣cicieli ma prawo do wsp贸lkorzystania z nieruchomo艣ci wsp贸lnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Na z膮danie Zarz膮dcy wla艣ciciele lokali obowi膮zani s膮 zezwalac na wstep do stanowi膮cych ich wlasno艣c lokali, ilekroc jest to niezbedne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usuniecia awarii w nieruchomo艣ci wsp贸lnej, a takze w celu wyposazenia budynku, jego cze艣ci lub innych lokali w dodatkowe instalacje, czy urz膮dzenia.

搂 8

Zarz膮dca dokonuje wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych ze zwolywaniem i obslug膮 zebran wla艣cicieli lokali oraz powiadamia ich o tre艣ci uchwal podjetych w drodze indywidualnego zbierania glos贸w.

搂 9

1. Uchwaly wla艣cicieli s膮 podejmowane b膮dL na zebraniu, b膮dL w drodze indywidualnego zbierania glos贸w przez Zarz膮dce, uchwala moze byc wynikiem glos贸w zebranych cze艣ciowo na zebraniu, cze艣ciowo w drodze indywidualnego zbierania glos贸w.

2. O tre艣ci uchwaly, kt贸ra zostala podjeta z udzialem glos贸w zebranych indywidualnie kazdy wla艣ciciel lokalu powinien byc powiadomiony przez Zarz膮dce na pi艣mie.

3. Wla艣ciciele mog膮 glosowac przez pelnomocnika. Pelnomocnictwo powinno byc udzielone na pi艣mie pod rygorem niewazno艣ci.

4. W protokole zebrania nalezy stwierdzic prawidlowo艣c jego zwolania, wymienic podjete uchwaly, ilo艣c glos贸w oddanych za kazd膮 uchwal膮, przeciwko niej i wstrzymuj膮cych sie. Do protokolu nalezy dol膮czyc zaproszenie, liste obecno艣ci z podpisami uczestnik贸w, pelnomocnictwa oraz inne dokumenty, w oparciu o kt贸re podjete zostaly uchwaly. Protok贸l podpisuj膮 przewodnicz膮cy zebrania oraz protokolant.

5. Uchwaly zapadaj膮 wiekszo艣ci膮 glos贸w wla艣cicieli lokali liczon膮 wedlug wielko艣ci udzial贸w.

6. Jezeli suma udzial贸w w nieruchomo艣ci wsp贸lnej nie jest r贸wna l albo wiekszo艣c udzial贸w nalezy do jednego wla艣ciciela b膮dL gdy obydwa te warunki spelnione s膮 l膮cznie, glosowanie wedlug zasady, ze na kazdego wla艣ciciela przypada jeden glos, wprowadza sie na kazde z膮danie wla艣cicieli lokali posiadaj膮cych l膮cznie co najmniej 1/5 udzial贸w w nieruchomo艣ci wsp贸lnej.

7. W sprawach nie objetych porz膮dkiem obrad, uchwaly podj膮c nie mozna.

8. Zebraniom wla艣cicieli zwolanym z inicjatywy Zarz膮dcy przewodniczy uprawniony przedstawiciel Zarz膮dcy. Zebraniu zwolanemu na wniosek wla艣cicieli przewodniczy wskazany przez nich wla艣ciciel.

III. STOSUNKI FINANSOWE

搂10

1. Na koszty zarz膮du nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 skladaj膮 sie w szczeg贸lno艣ci:

a) wydatki na biez膮ca konserwacje i remonty,

b) oplaty za dostawe energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w cze艣ci dotycz膮cej

nieruchomo艣ci wsp贸lnej oraz oplaty za konserwacje anteny zbiorczej, windy

lub domofonu,

c) ubezpieczenia, podatki i inne oplaty publicznoprawne chyba, ze s膮 pokrywane

bezpo艣rednio przez wla艣cicieli poszczeg贸lnych lokali,

d) wydatki na utrzymanie porz膮dku i czysto艣ci,

e) wynagrodzenie czlonk贸w zarz膮du Wsp贸lnoty Mieszkaniowej.

2. Za realizacje zadan okre艣lonych w niniejszej umowie ustalono (zgodnie z uchwal膮 Nr ..................) wynagrodzenie miesieczne w wysoko艣ci nie wiekszej niz ............. zl

3. Jako podstawe do okre艣lenia ryczaltowego wynagrodzenia zarz膮dcy ustalono miesieczn膮 stawke bazow膮 za zarz膮dzanie w wysoko艣ci ............ zl za 1m2 powierzchni uzytkowej budynku.

4. Na pokrywanie koszt贸w zarz膮du wla艣ciciele uiszczaj膮 zaliczki w formie biez膮cych oplat, platne z g贸ry do dnia 10 kazdego miesi膮ca.

5. Koszty zarz膮du nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 za rok kalendarzowy (okres rozliczeniowy) ustalane s膮 w drodze uchwaly wla艣cicieli lokali na podstawie faktycznie poniesionych wydatk贸w i rozliczane s膮 z wla艣cicielami metod膮 rozliczen indywidualnych z poszczeg贸lnymi wla艣cicielami, odpowiednio do ich udzial贸w w nieruchomo艣ci wsp贸lnej.

  1. Rozliczenie okre艣lone w pkt. 4 nastepuje po przyjeciu przez Zebranie Wla艣cicieli rocznego sprawozdania finansowego.

7. W razie przewidywanej mozliwo艣ci wyst膮pienia niedoboru finansowego Zarz膮dca niezwlocznie, nie p贸Lniej niz w ci膮gu 1 miesi膮ca od jego wyst膮pienia, powiadamia Wsp贸lnote na pi艣mie wskazuj膮c przyczyny i wysoko艣c przewidywanego niedoboru oraz proponuje metode ich pokrycia.

8. Jezeli pokrycie niedoboru wymaga zmiany wysoko艣ci zaliczki placonej na pokrycie koszt贸w zarz膮du lub zaci膮gniecia zobowi膮zan albo z wyst膮pienia z roszczeniami na droge s膮dow膮 w trybie art. 16 ustawy o wlasno艣ci lokali, Zarz膮dca zwoluje zebranie wla艣cicieli.

9. W dyspozycji Zarz膮dcy pozostaj膮 艣rodki finansowe zgromadzone na koncie Wsp贸lnoty. Naprawy biez膮ce oraz usuwanie awarii i jej skutk贸w na nieruchomo艣ci wsp贸lnej mog膮 nast膮pic w oparciu postanowienie Zarz膮dcy ze zlozeniem stosownej informacji Wsp贸lnocie.

10. Wydatkowanie 艣rodk贸w finansowych w ramach zaliczki na koszty remont贸w na: naprawy planowane odbywac sie bedzie po przedlozeniu przez Zarz膮dce kosztorysu inwestorskiego oraz przyjeciu przez Zebranie Wla艣cicieli uchwaly remontowej i ujeciu remontu w planie gospodarczym na dany rok.

11. Obowi膮zkiem Zarz膮dcy jest merytoryczna kontrola faktur wystawianych przez dostawc贸w medi贸w i uslugodawc贸w.

搂11

1. Zarz膮dca otrzymuje wynagrodzenie ryczaltowe za:

a) realizacje zadan okre艣lonych 搂3 oraz 搂5 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 umowy.

b) koordynacje zadan okre艣lonych w 搂 4 pkt. 1-6 oraz 搂 5 lit. b-e oraz pkt. 3-4

umowy.

2. Koszt realizacji zadan okre艣lonych w 搂 11 pkt. 1 lit. b pokrywa Wsp贸lnota z zaliczek na koszty zarz膮du.

搂12

1. Wla艣ciciel lokalu ponosi wydatki zwi膮zane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowi膮zany utrzymywac lokal w nalezytym stanie, przestrzegac porz膮dku domowego, uczestniczyc w kosztach zarz膮du zwi膮zanych z utrzymaniem nieruchomo艣ci wsp贸lnej, korzystac z niej w spos贸b nie utrudniaj膮cy korzystania przez innych wsp贸lwla艣cicieli oraz wsp贸ldzialac z nimi w ochronie wsp贸lnego dobra.

2. Opr贸cz koszt贸w zarz膮du nieruchomo艣ci膮 wsp贸ln膮 wla艣ciciele ponosz膮 pelne wydatki zwi膮zane z utrzymaniem wlasnych lokali, jak np. oplaty za wode, energie ciepln膮, gaz, odprowadzanie 艣ciek贸w, winde, antene zbiorcz膮, wyw贸z 艣mieci itp.

3. Oplaty z tytulu dostarczania medi贸w do lokali wla艣ciciele uiszczaj膮 na konto Wsp贸lnoty.

4. Wla艣ciciel zobowi膮zany jest poinformowac Zarz膮dce o wszelkich zmianach maj膮cych wplyw na wysoko艣c ponoszonych oplat.

5. W przypadku zmian cen jednostkowych za 艣wiadczenia, o kt贸rych mowa w 搂 12 pkt. 2, oplaty z tego tytulu obci膮zaj膮ce wla艣cicieli ulegaj膮 automatycznie zmianom na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w lub zawartych um贸w.

6. Postaw膮 zaplaty przez Gmine Zabrze zaliczki na koszty zarz膮du, zaliczki na koszty remont贸w oraz oplat wymienionych w 搂 12 pkt. 2 bedzie nota ksiegowa wystawiona przez Wsp贸lnote Mieszkaniow膮.

7. Dotychczasowe zawarte umowy trac膮 wazno艣c.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE

搂13

1. Umowe zawiera sie na czas nieokre艣lony z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia ..........................

2. Niniejsza umowa moze byc rozwi膮zana przez kazd膮 ze stron z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.

3. Wszelkie zmiany tre艣ci umowy w cze艣ci lub calo艣ci oraz jej wypowiedzenie wymagaj膮 zachowania formy pisemnej.

4. Niniejsza umowa odnosi skutek w stosunku do wszystkich kolejnych nabywc贸w lokali w nieruchomo艣ci.

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje sie przepisy ustawy o wlasno艣ci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. 00.80.903), przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6. Umowe niniejsz膮 sporz膮dzono w dw贸ch jednobrzmi膮cych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zarz膮d Wsp贸lnoty, Zarz膮dca