Oferta Zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową


- Ulotka - oferta
- Przeczytaj Umowę o zarządzaniu nieruchomością wspólna
- Przeczytaj Regulamin porządku domowego
- Przeczytaj Regulamin Wspólnoty
Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną
zawarta dnia ....................... w Zabrzu

pomiędzy

Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości polożoną

w Zabrzu przy ul. ............................

reprezentowaną przez Zarząd w składzie:

...................................................................................................................

zwaną dalej "Wspólnotą"

a

Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej "Mikulczyce" Sp. z o. o. z siedzibą

w Zabrzu przy ul. Tarnopolskiej 57

(KRS 0000110224), (NIP 648-20-42-714)

reprezentowanym przez:

.................................................................................

zwanym dalej "Zarządcą",

o następującej treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Wspólnota oświadcza, iż na podstawie uchwały właścicieli nr ................................... z dnia................................... w sprawie ustalenia sposobu zarządu nad nieruchomością oraz wyboru Zarządu Wspólnoty przy ul. ........................................ w Zabrzu o łącznej powierzchni uzytkowej ................. m2 funkcje tą pełnić będzie - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej "Mikulczyce" Spółka z o. o. w Zabrzu.

2. Zarządca oświadcza, iz posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz przyjmuje zarządzanie nieruchomością określoną w pkt. l.

3. Zarządca oświadcza, że posiada licencje zawodową zarządcy nieruchomości i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania.

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. Zarządzanie nieruchomością wspólną Wspólnoty, prowadzenie wszelkich spraw Wspólnoty wynikających z czynności zwykłego zarządu oraz udzielonych przez Wspólnote upoważnien, reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz oraz w stosunkach miedzy Wspólnotą a właścicielami.

2. Zarządcawykonuje czynności bedące przedmiotem umowy z nalezytą starannością, czuwa nad prawidlową realizacją zawartych z osobami trzecimi umów, a takze chroni interes Wspólnoty w toku powierzonych zadan i czynności.

3. Realizacja obowiązków określonych w pkt. 1 następuje poprzez wykonywanie czynności administracyjnych, koordynacje czynności eksploatacyjnych oraz technicznego utrzymania budynku.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 3

Do obowiązków Zarządcy w zakresie czynności administracyjnych należy w szczególności:

1. Zawieranie, zmiana i rozwiązywanie w imieniu Wspólnoty umów związanych z zarządem nieruchomością wspólną oraz wykonywanie następujących czynności:

a) na dostawę do nieruchomości wspólnej energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu,
wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, świadczenie usług

kominiarskich oraz innych specjalistycznych uslug związanych z funkcjonowaniem

urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,

b) na udostępnianie części nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz
Wspólnoty pożytków, po uzyskaniu zgody Wspólnoty w formie uchwały,

c) utrzymanie czystości,

d) wykonywanie w nieruchomości wspólnej robót konserwatorskich i remontowych,

e) usuwanie awarii i skutków awarii, utrzymanie pogotowia awaryjnego.

2. Przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszen, interwencji i wniosków właścicieli lokali
dotyczących nieruchomości wspólnej, udzielanie im niezwłocznie odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy.

3. Informowanie właścicieli o istotnych sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej w formie pisemnej, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku.

4. Zawieranie umów ubezpieczeniowych dotyczących co najmniej odpowiedzialności cywilnej.

5. Powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości.

6. Dochodzenie w drodze postepowania windykacyjnego i sądowego naleznych od wlaścicieli kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oplat z tytulu dostaw mediów, a takze przypadających z nieruchomości wspólnej pozytków i innych przychodów.

  1. Naliczanie i pobieranie opłat należnych od właścicieli oraz kontrolowanie terminów wpłat, a w przypadku opóźnien w zapłacie naliczanie odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki naliczane będą wg zasad określonych w uchwale Wspólnoty.
  2. Przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej.
  3. Prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej oraz żądanie od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.

10. Prowadzenie rachunkowości Wspólnoty zgodnie z przepisami prawa.

11. Przedkładanie materiałów i informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań i informacji dotyczących Wspólnoty.

12. Prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń wspólnych.

13. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz.

§ 4

Do obowiązków Zarządcy w zakresie koordynacji czynności eksploatacyjnych należy

w szczególności:

1. Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczen i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia.

2. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości raz dokonywanie rozliczen z tytułu dostaw mediów i usług.

3. Utrzymywanie pogotowia awaryjnego.

4. Bieżąca naprawa i konserwacja nieruchomości wspólnej, a w szczególności:

a) dokonywanie napraw nieruchomości wspólnej umożliwiających właścicielom

korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, cieplej i zimnej wody, gazu,

dLwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej, instalacji odgromowej,

instalacji domofonowej, przewodów spalinowych i wentylacyjnych i innych

urządzen,

b) usuwanie awarii oraz skutków awarii na nieruchomości wspólnej.

5. O dokonaniu czynności określonych w pkt 4b należy niezwłocznie poinformować Zarząd oraz właściciela.

6. Obsługa lokalnej kotłowni.

§ 5

Do obowiązków Zarządcy w zakresie czynności technicznego utrzymania budynku należy

w szczególności:

1. Dokonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następujących przeglądów budynku:

. ogólnobudowlanego,

. instalacji gazowej,

. instalacji elektrycznej,

. przewodów kominowych,

. innych w razie zaistnienia potrzeby.

2. Prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i przepisami
dozoru technicznego dla obiektów i urządzeń technicznych, a w szczególności:

a) prowadzenie książki obiektu budowlanego,

b) sporządzanie protokołu badań i odbioru urządzeń technicznych dopuszczonych

do ruchu, prowadzenie ksiązki obsługi dźwigów, urządzen hydroforowych,

zbiorników ciśnieniowych i wezlów cieplowniczych,

d) prowadzenie ksiązki biezącej ewidencji zgloszen konserwacyjnych i remontowych

oraz ich realizacji.

3. Przygotowanie, wykonanie i finansowanie ze środków zgromadzonych na koncie remontowym kosztów remontów planowanych.

4. Zarządca wydaje środki zgromadzone w ramach zaliczki na koszty remontów na podstawie uchwały właścicieli lokali.

5. Przygotowanie, wykonanie i finansowanie ze środków zgromadzonych na rachunku biezącym Wspólnoty kosztów napraw bieżących oraz usuwania awarii i jej skutków.

§ 6

Do kompetencji Zebrania Wlaścicieli nalezy w szczególności:

1. Uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządunieruchomością wspólną.

2. Ocena pracy Zarządu.

3. Przyjecie sprawozdania Zarządui podjecie uchwaly w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

4. W razie nie udzielenia Zarządowi absolutorium wlaściciele lokali zobowiązani są do zmiany Zarządu lub uregulowania kwestii zarządu nieruchomością wspólną w inny sposób w ciągu 6 miesiecy od dnia odbycia zebrania, na którym absolutorium nie zostalo udzielone, dokonując zmiany lub rozwiązania powyzszej umowy.

5. Zarząd, po odmowie udzielenia absolutorium sprawuje swoje funkcje do czasu
uregulowania przez wlaścicieli lokali kwestii zarządu nieruchomością wspólną w inny sposób, nie dluzej jednak niz 6 miesiecy. Po uplywie tego terminu, jeśli wlaściciele lokali nie podejmą dzialan, o których mowa w pkt. 4, umowe niniejszą uwaza sie za rozwiązaną, a zarząd nieruchomością wspólną za sprawowany bezpośrednio przez ogól wlaścicieli.

6. Zwiekszenie obciązen wlaścicieli lokali uzytkowych z tytulu utrzymania nieruchomości, wspólnej, jezeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali, co zostanie udokumentowane zgodnie z przepisami prawa.

§7

1. Kazdy wlaściciel ma prawo i obowiązek wspóldzialania w zarządzie nieruchomością
wspólną, nie uchybia to jednak postanowieniom dotyczącym obowiązków Wspólnoty i Zarządcy.

2. Kazdy z wlaścicieli ma prawo do wspólkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Na ządanie Zarządcy wlaściciele lokali obowiązani są zezwalac na wstep do stanowiących ich wlasnośc lokali, ilekroc jest to niezbedne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usuniecia awarii w nieruchomości wspólnej, a takze w celu wyposazenia budynku, jego cześci lub innych lokali w dodatkowe instalacje, czy urządzenia.

§ 8

Zarządca dokonuje wszelkich czynności związanych ze zwolywaniem i obslugą zebran wlaścicieli lokali oraz powiadamia ich o treści uchwal podjetych w drodze indywidualnego zbierania glosów.

§ 9

1. Uchwaly wlaścicieli są podejmowane bądL na zebraniu, bądL w drodze indywidualnego zbierania glosów przez Zarządce, uchwala moze byc wynikiem glosów zebranych cześciowo na zebraniu, cześciowo w drodze indywidualnego zbierania glosów.

2. O treści uchwaly, która zostala podjeta z udzialem glosów zebranych indywidualnie kazdy wlaściciel lokalu powinien byc powiadomiony przez Zarządce na piśmie.

3. Wlaściciele mogą glosowac przez pelnomocnika. Pelnomocnictwo powinno byc udzielone na piśmie pod rygorem niewazności.

4. W protokole zebrania nalezy stwierdzic prawidlowośc jego zwolania, wymienic podjete uchwaly, ilośc glosów oddanych za kazdą uchwalą, przeciwko niej i wstrzymujących sie. Do protokolu nalezy dolączyc zaproszenie, liste obecności z podpisami uczestników, pelnomocnictwa oraz inne dokumenty, w oparciu o które podjete zostaly uchwaly. Protokól podpisują przewodniczący zebrania oraz protokolant.

5. Uchwaly zapadają wiekszością glosów wlaścicieli lokali liczoną wedlug wielkości udzialów.

6. Jezeli suma udzialów w nieruchomości wspólnej nie jest równa l albo wiekszośc udzialów nalezy do jednego wlaściciela bądL gdy obydwa te warunki spelnione są lącznie, glosowanie wedlug zasady, ze na kazdego wlaściciela przypada jeden glos, wprowadza sie na kazde ządanie wlaścicieli lokali posiadających lącznie co najmniej 1/5 udzialów w nieruchomości wspólnej.

7. W sprawach nie objetych porządkiem obrad, uchwaly podjąc nie mozna.

8. Zebraniom wlaścicieli zwolanym z inicjatywy Zarządcy przewodniczy uprawniony przedstawiciel Zarządcy. Zebraniu zwolanemu na wniosek wlaścicieli przewodniczy wskazany przez nich wlaściciel.

III. STOSUNKI FINANSOWE

§10

1. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną skladają sie w szczególności:

a) wydatki na bieząca konserwacje i remonty,

b) oplaty za dostawe energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w cześci dotyczącej

nieruchomości wspólnej oraz oplaty za konserwacje anteny zbiorczej, windy

lub domofonu,

c) ubezpieczenia, podatki i inne oplaty publicznoprawne chyba, ze są pokrywane

bezpośrednio przez wlaścicieli poszczególnych lokali,

d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

e) wynagrodzenie czlonków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. Za realizacje zadan określonych w niniejszej umowie ustalono (zgodnie z uchwalą Nr ..................) wynagrodzenie miesieczne w wysokości nie wiekszej niz ............. zl

3. Jako podstawe do określenia ryczaltowego wynagrodzenia zarządcy ustalono miesieczną stawke bazową za zarządzanie w wysokości ............ zl za 1m2 powierzchni uzytkowej budynku.

4. Na pokrywanie kosztów zarządu wlaściciele uiszczają zaliczki w formie biezących oplat, platne z góry do dnia 10 kazdego miesiąca.

5. Koszty zarządu nieruchomością wspólną za rok kalendarzowy (okres rozliczeniowy) ustalane są w drodze uchwaly wlaścicieli lokali na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i rozliczane są z wlaścicielami metodą rozliczen indywidualnych z poszczególnymi wlaścicielami, odpowiednio do ich udzialów w nieruchomości wspólnej.

  1. Rozliczenie określone w pkt. 4 nastepuje po przyjeciu przez Zebranie Wlaścicieli rocznego sprawozdania finansowego.

7. W razie przewidywanej mozliwości wystąpienia niedoboru finansowego Zarządca niezwlocznie, nie póLniej niz w ciągu 1 miesiąca od jego wystąpienia, powiadamia Wspólnote na piśmie wskazując przyczyny i wysokośc przewidywanego niedoboru oraz proponuje metode ich pokrycia.

8. Jezeli pokrycie niedoboru wymaga zmiany wysokości zaliczki placonej na pokrycie kosztów zarządu lub zaciągniecia zobowiązan albo z wystąpienia z roszczeniami na droge sądową w trybie art. 16 ustawy o wlasności lokali, Zarządca zwoluje zebranie wlaścicieli.

9. W dyspozycji Zarządcy pozostają środki finansowe zgromadzone na koncie Wspólnoty. Naprawy biezące oraz usuwanie awarii i jej skutków na nieruchomości wspólnej mogą nastąpic w oparciu postanowienie Zarządcy ze zlozeniem stosownej informacji Wspólnocie.

10. Wydatkowanie środków finansowych w ramach zaliczki na koszty remontów na: naprawy planowane odbywac sie bedzie po przedlozeniu przez Zarządce kosztorysu inwestorskiego oraz przyjeciu przez Zebranie Wlaścicieli uchwaly remontowej i ujeciu remontu w planie gospodarczym na dany rok.

11. Obowiązkiem Zarządcy jest merytoryczna kontrola faktur wystawianych przez dostawców mediów i uslugodawców.

§11

1. Zarządca otrzymuje wynagrodzenie ryczaltowe za:

a) realizacje zadan określonych §3 oraz §5 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 umowy.

b) koordynacje zadan określonych w § 4 pkt. 1-6 oraz § 5 lit. b-e oraz pkt. 3-4

umowy.

2. Koszt realizacji zadan określonych w § 11 pkt. 1 lit. b pokrywa Wspólnota z zaliczek na koszty zarządu.

§12

1. Wlaściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywac lokal w nalezytym stanie, przestrzegac porządku domowego, uczestniczyc w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystac z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych wspólwlaścicieli oraz wspóldzialac z nimi w ochronie wspólnego dobra.

2. Oprócz kosztów zarządu nieruchomością wspólną wlaściciele ponoszą pelne wydatki związane z utrzymaniem wlasnych lokali, jak np. oplaty za wode, energie cieplną, gaz, odprowadzanie ścieków, winde, antene zbiorczą, wywóz śmieci itp.

3. Oplaty z tytulu dostarczania mediów do lokali wlaściciele uiszczają na konto Wspólnoty.

4. Wlaściciel zobowiązany jest poinformowac Zarządce o wszelkich zmianach mających wplyw na wysokośc ponoszonych oplat.

5. W przypadku zmian cen jednostkowych za świadczenia, o których mowa w § 12 pkt. 2, oplaty z tego tytulu obciązające wlaścicieli ulegają automatycznie zmianom na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych umów.

6. Postawą zaplaty przez Gmine Zabrze zaliczki na koszty zarządu, zaliczki na koszty remontów oraz oplat wymienionych w § 12 pkt. 2 bedzie nota ksiegowa wystawiona przez Wspólnote Mieszkaniową.

7. Dotychczasowe zawarte umowy tracą waznośc.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE

§13

1. Umowe zawiera sie na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od dnia ..........................

2. Niniejsza umowa moze byc rozwiązana przez kazdą ze stron z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.

3. Wszelkie zmiany treści umowy w cześci lub calości oraz jej wypowiedzenie wymagają zachowania formy pisemnej.

4. Niniejsza umowa odnosi skutek w stosunku do wszystkich kolejnych nabywców lokali w nieruchomości.

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje sie przepisy ustawy o wlasności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. 00.80.903), przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6. Umowe niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zarząd Wspólnoty, Zarządca